سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی

اشکاشم خانه فرهنگ

در قـــدیم هـــا میگفتنـــد، دزد بــر ســـر خـــود پــر دارد.

     
ته شده توسط سیاووش کریم ذاده   
نوش

مکسی بر نوشته ای تحت عنوان "درحــاشــیه ی"چــرا مناطــق مــرزی بدخشــان آشــوب خیــز شــده است؟"
من یک تن از علاقه مندان خاص رسانه ای الکترونیکی وزین خاوران هستم، و همیشه برای دریافت و خواندن مقالات ارزشمند این سایت سر میزنم و تا اکنوان از آنچه نشر شده است، خیلی مستفید و بهر مند شده ام.

 

زمانیکه نوشته ای آقای کرم علی ندا را مبنی بر تقدیر و برجسته ساختن شخصیت که در مناطق مرزی بطوری کلی منفور و ماجرا جو معرفی شده است خواندم، خیلی متعجیب شدم. من میخواهم آنچه را که آقای کرم علی ندا، شایسته و به جای خوانده است، از قول خودی مردم مناطق مرزی چند سطری خدمت خواندگاه محترم سایت وزین خاوران به عرض برسانم.

جناب ندا! من فکر میکنم شما هم مثل دوست تان هستید و هر دو از یک کاسه نان میخورید، بدون شک که هویت جناب شما برای همه خوانده گان هویدا گردیده است. اما اینکه شما خود را تحت نام کرم علی ندا، معرفی کردید، خود نمایان گری اینست که هویت چندانی در میان مردم بدخشان و بخصوص مردم مناطق مرزی بدخشان ندارید، روی این ملحوظ نه تنها هویت شما جلی است، بلکه نوشته های را که شما تحت این عنوان نشر کردید و حمایت خود را از دوست شخصی تان اعلام کردید، هم جلی و کاملا کاذب و بی اسناد است. بسیار جسورانه هم ادعا میکنید که با ایشان تا حال هم کلام نشده اید، خیلی برایتان شرم آورست.

من به عنوان فرزند آن سر زمین، و احترام ویژه که به شخصیت علمی دوست شما و در عین حال خوبتر و بهتر از هر کسی دیگر ایشان ره نیز میشناسم و معرفیت کاملا در ابعاد مختلف شخصیت ایشان دارم، روی این ملحوظ خواستم که سخنی چند از قول مردم مناظق مرزی و چشم دیدی خود را برای جناب شما و خوانده گان به عرض برسانم.

  1. دوست شما، در ولایت بدخشان از چند سال بدین سو، در یک رسانه معتبر که از اعتبار ویژه ای در سراسر جهان بر خورد دار است، ایفای وظیفه مینماید. اما با تاسف و دردی فراون که این رسانه بخاطری کار کرد ها و دست اندازی های بی مورد آقای (...)، اعتبار خود را بطوری کلی از دست داده است، و تمامی شنونده گان خود را در اکثری ولسوالی های مرزی بدخشان از دست داده است، و این ادعا از گفته های مردمان محلی ولسوالی های مرزی اقتباض شده است. ایشان از ولسوالی زیباک، قریه خلخان هستند و دو بار ازدواج کردند، و داری بیشتر از 6 فرزند از دو زن میباشد. ایشان از زمانیکه به حیث کارمند محلی رسانه پر شنونده استخدام شد، اولین دست اورد ایشان، قتل پدرشان به دست های قلم بدست خود شان یعنی این آقای فلیسوف میباشد که تمامی مردم محل شاهد این مدعا هستند. اما اینکه این ماجرا در خانواده بین پدر و فرزند چگونه به میان میاید، قدری برایتان شرح میدهم. دوست آقای کرم علی ندا، از زمانیکه دانشجوی دانشگاه کابل در ده های قبل از هفتاد بود، مشکلات فروان با پدر خود داشت و حتی چندین بار پدر محسن سفید خود را مورد ضرب و شتم قرار داد و پدرش در حضور عام چند بار ایشان را به رسم عنعنوی مردم آن محل " حاق" کرد.، اما در نهایت ایشان مسمم بر این گردید که پدر خود را در یک شب به نسبت معغلات خانواده گی از بین ببرد. و این ادعا بعد از مرگ پدرش از میان خانواده ای خودش که پسران کاکایش میباشد، که بعدا" در مورد شخصیت یک تن از آنها شما را در جریان قرار خواهم داد، بطوری مرموز به قتل میرساند. قراریکه مردم محل و عقارب نزدیک ایشان نقل میکنند، ایشان بعد از ضرب و شتم شدید، پدر خود را با دستان خود خفه کرده و از بین میبرد. جناب (...) همین حالا به عنوان کسی که در یک رسانه معتبری جهانی کار میکند، از مشکلات فروان خانواده گی خود دم نمی برد و هر روز با هر دو زن خود و خانواده خود، در نزاع و کشمکش های داخلی خود سر گردان اینطرف و آن طرف میگردد. ایشان در هر یک هفته زن خود را یک مرتبه طلاق میدهد، که مردم از این وضعیت جناب (...) به عنوان یک دانشمند و تحصیل یافته آن سرزمین عقب نگهداشته و فقیر، به حدی جدی ناراحت و مایوس هستند که یک جوان تحصیل کرده و دانشمندی که چندین جلد کتاب اش اقبال چاپ یافته است، و هم چنان بیشتر از 20 اثر یک تن از دانشمندان اسماعیلیه پاکستانی را در آن کشور از زبان اردو به زبان فارسی ترجمه کرده است، در چنین وضعیت خانواده گی به سر میبرد که در واقعیت امر، کاملا شرم آور و مایوس کننده است که این شرمنده گی آقای (...) نه تنها برای خودش شان میباشد، بلکه بر مبنای ان احساسات پاک جناب ندا، دوست و مدافع خدمات ایشان میباشند، نیز بر میخورد. بنا" آقای ندا، شما از دوست تان آقای (...) پرسان کنید، که این گفته های بالا تا چی حد در مورد ایشان صدق میکند، اما اینکه آقای ندا کی است در اخری این نوشته اگر فرصت یاری کرد، قدری برای شما خوانده گان عرض خواهم کرد. این تنها فشرده از دست آورد های دوست شما، آقای (...) که تنها در مورد خانواده و پدری خود انجام داده است، عرض شد، اما بیا بیبنیم که دیگر ماجرا های اجتماعی را که آقای (...) بالای مردم فقیر و بیچاره که سال ها ی متمادی به عناوین مختلف در حق شان جفا صورت گرفته است، انجام داده است، عرض خواهم کرد.

    آقای ندا، من برای شما به عنوان دوست آقای (...) و مدافع شایسته گی و خدمات ایشان هستید، پشنهاد میکنم که شما یک بار قدم رنج فرموده و از پایین ترین فرد آن ولسوالی ها از کار نامه های ایشان پرسان کنید که بطوری مستند و زنده برایتان حکایت های بگویند.

 

2 - آنچه که تا سال گذشته سر زبان های عام و خاص در مناطق مرزی بود، مسله ای بر خورد ایشان با کاکای خود به نام، (ع) میباشد. بیشتر از ده ها بار مردم قریه خلخان شاهد زد و بند های بودند که حتی گپ تا سرحدی خون ریزی بین این دو خانواده شده است. مردم قریه خلخان بار های برای آشتی جناب جلسات متعددی را گرفتند، اما جای را نگرفت و بلاخره این دو خانواده به حکومت مراجعه کردند که کار های حکومت محلی را در سطر های بعد این نوشته خدمت تان عرض مینمایم. اگر با جزییات روی این موضوع بحث کنم، شاید وقت گیر باشد، اما در نهایت انچه را که جناب (...) با کاکای خود انجام داده است، بالاخره او مردی فقیر و محس سفید را با خانم و اولاد هایش در سرمای شدید زمستان از داخل قریه وادار به کوچ اجباری کرد. و خانواده کاکای خود را در یک سرمای شدید زمستان بی خانه و سرگردان کرده است. کاکای ایشان که چندین بار به مقامات محلی ولسوالی داد و فریاد میزند، گوشی شنوایی را نمی یابد و کسی هم به دادی این مردی فقیر و مظلوم نمی رسد، دلیل اینکه مقامات محلی دولت در آن ولسوالی رسیده گی به پرونده و عرض این مرد نمی کنند رشوه دادن ایشان به چند تن از این مقامات میباشد. تمامی زد و بند های را که (...) صاحب با کاکای خود انجام میدهد، مسله ای خاص هم نیست، اما این مسله کوچک باعث میشود که این مرد باید از خانه خود کوچ کرده و به یک سر پنای دیگر در آن قریه پناه ببرد. مسله که باعث این نزاع و دعوا بر سری یک آغل حیوانات که در ان مناطق به "شاله" معروف میباشد که حدود چند متر می باشد که ایشان کاکای خود را به چنین سر نوشت رگبار سر دچار میکند. تمامی مردم ولسوالی زیباک از داستان این جناب با جزییات خبر دارند، و شما آقای ندا اگر لطف کرده و یکبار از خورد و بزرگ، از روشنفکر و دهقان آن ولسوالی ها پرسان کنید، برایتان بطوری فشرده داستان را بیان خواهند کرد. و شما خواهید دانست که ایشان چی کار های شایسته ی را به عنوان یک مردی تحصیل کرده انجام داده است، و از کار کرد های ایشان از زبان مردم محل با خبر شوید.

گذشته از این مسایل، ایشان کسی است که تا اکنون با استفاده از صلاحیت کاری خود به حیث یک خبر نگار در امور دولتی داری در سطح ولسوالی زیباک مداخلات بی نهایت شرم آور انجام داده است که به باور بنده در خور شخصیت و با آن شایستگی را که جناب کرم علی ندا از ایشان در نوشته خود، نگاشته اند، نیز شرم آورست.

 

3 - جناب (...) تا حدی که یک ملازیم مکتب را از وظیفه خود با استفاده از مایک رسانه ای مربوطه بر طرف میکند، البته این مسله با همکاری پسر کاکای ایشان جناب (ع.م) مدیر معارف ولسوالی زیباک صورت گرفته است. (ع.م) پسرکاکای ایشان که قبلا یاد آور شدم که در مورد شان برایت خواهم نوشت، این همان انسان است که هیچ زیباکی در خانه خودش نمی گذارد که قدم بگذارد، این تنها فردی بد اخلاقی است، که حتی به قولی مردم محلی به نوامس مردم و حتی در سطح خانواده ای خودش هم به عنوان یک مردی بد اخلاق شناخته شده است، اما چرا تا حال این آقا از وظیفه ای با اهمیت و مهم دولتی بر کنار نمیشود، حمایت جناب (...) از طریق مایک رسانه ای معتبری جهانی میباشد که مردم محل نیز چندین بار اقدام کردند اما به جای نرسید، این پسر کاکای (...) به قولی مردم محل در سرقت گندم که برای دانش آموزان و معلمین از طرف دفتر مواد غذایی جهان داده میشد، متهم است. خوب، از اصل موضوع دور نمی رویم. این ملازیم فقیر به نسبت اینکه بیماری در خانواده خود داشت، مچبور شد که فرزند خود را جهت تداوی به کابل و از کابل به پاکستان انتقال بدهد، و زمانیکه تصمیم چنین کاری میگرد، با مشکلات اقتصادی جدی مواجه میشود و بیشتر از دو صد هزار افغانی از مردم قریه و به همکاری اقتصادی پسر کاکای خود برای تداوی عزم سفر میبندد، و تمام امید این مردی فقیر و ناتوان هم فقط مدد معاش که از مکتب میگرد، میباشد، که حد اقل بعد از صحت یابی اولاد خود بتواند به مروری زمان قرضه های خود را ادا کند. اما شما فکر کنید که جناب (...) نه تنها کمک نکرد، بلکه به واسطه پسر کاکای خود که گویا، غیابت بیشتر از یک ماه دارد، از وظیفه اخراج میکند و جناب (...) این کار را در تفاهم با رییس معارف ولایت بدخشان و پسر کاکای خود، جناب مدیر معارف انجام میدهد. در صورتیکه ملازیم مکتب رقه مریضی گذاشته و با مدیریت معارف ولسوالی رخصتی قانونی میگیرد و برای تداوی اولاد خود، عازم کابل و بعد پاکستان میگردد، اما وقتیکه بر میگردد، بهترین تحفه و هم دردی را جناب ایشان برای این خانواده فقیر و درد کشیده اهدا مینمایند. هم چنان جناب ایشان، فیلسوف، شاعر و متفکر شرق برای خدمت به مردم خود چی کار های ره انجام داده است. جناب ندا، گوش های شما کر و چشم های شما فکر کنم که کور است، که احساس کنید، این آقا چی درد های را برسری این مردم مظلوم و رنجیده آورده است، اما هنوز کجاست، قصه بسیار دنباله دارست.

 

4 - شما فکر کنید که حتی جناب (...) با دادن رشوه به ولسوالی وقت، زمین پدری یک معلم که سال ها بخاطری تربیه و تعلیم فرزند فقیر زیباکی سپری کرده است، جناب (...) بجای همکاری، زمین که ملکیت پدری و اجدادیش است، از پیش اش میگیرد. مردم های کلان سال در این قریه میگویند و حتی شاهدان عینی میگویند که این زمین تنها از این معلم است و هیچ کس هم حق در این زمین ندارد، جناب ایشان حتی بالای زمین های که ملکیت شخصی مردم است، دعوا را آغاز کرده است. دوست شما با دعوا و ترتیب اسناد جعلی و به دلیل اینکه زمین مردی دیگر هم پلوان زمین ایشان است دعوا کرده و بشکل اشکارا زمین مردم را میگیرد، و او معلم مظلوم نه پول دارد که رشوه بدهد، مثل جناب (...) نی کدام واسطه و نی کدام امکانات که از حق خود دفاع کند. بنا" با توجه به گفته های جناب کرم علی ندا، جناب (...) ادم خوب، خدمتگار و شایسته است که در مقابل مردم خود چنین کارهای را انجام داده است.

 

5 - شما گرداننده سایت "پامیر بزرگ" را بیسواد معرفی و ایشان را مدافع مذهب اسماعیلیان به زعم خود معرفی کرده اید. و حرف های بی معنی و پوچ را پیرامون شخصیت اون مردی بزرگ نوشته اید. خیلی متاسفم که شما، بدون کدام درک و شناخت واقعی از شخصت گرداننده ویب سایت پامیر بزرگ، حرف های عوامانه و چرند را نوشته اید. ایشان در مناطق مرزی یک تن از شخصیت های مستعید و توانا هستند که تا حال بد ایشان به کسی نرسیده است و از جمله کسانی هستند که همیشه در کنار مردم فقیر خود، با قناعت فروان زندگی کرده است. و همه مردم از داشتن چنین شخصیت افتخار میکنند. ایشان یک تن از شاعران و نویسنده گان مطرح در سطح ولایت بدخشان هستند. شما گفتید که دولت چگونه ایشان را در پست سکتور خصوصی که به گفته شما لایحه وظایف خود را نمی داند معرفی کرده است، مگر جناب شما خبر ندارید که یک تن از کامندان برجسته، کار فهم، توانا و بی نهایت صادق مقام ولایت به حساب میایند که تا اکنون چندین بار کارکرد های ایشان مورد تایید و تقدیر والی و تمام کارمندان آن ادراه قرار گرفته است. پس شما ادم بی خبر چطور جرآت کردید که در مورد یک تن از شخصیت های آن مردم بدون کدام اطلاع دقیق و شناخت کامل چرندیات بی پایه و بی اساس را نوشته کنید.

 در یک قسمت نوشته ی شما آمده بود که، جناب (...) دل بسته گی به مذهب اسماعیلیه ندارد. بلی در این شکی هم وجود ندارد که او به هیچ دین و آهین پای بند نیست نه تنها به مذهب اسماعیلیه. یک تن از هم دور های آقای (...) یک روز در شهر کابل برایم قصه کرد که جناب ایشان در یک محفل رسمی در کابل که پیرامون خداوند گار بلخ، مولانا بر گزرا شده بود، ایشان گفتند که من مولانای عصر خود هستم. خوب اینجاست که بر همه گان مبیین میگردد که جناب آقای ایشان چگونه یک شخصیت دارد. و من میخواهم که در مورد شخصیت مذهبی دوست شما (...) چند سطر برایتان اضافه کنم.

6 - آقای کرم علی، تا حال درک کرده اید که چی کسی مسلمان گفته میشود، و نیاز براین نبود که در مورد اعتقادات مردم تماسی داشته باشید، و بحث مذهب آنقدر ساده نیست که تو و آقای (...) بدانید، و من هم ناگزیر که باید شناخت و چشم دید های خود را در مورد باور دوست شما از دین و مذهب برای همه خوانده گان پیشکش نمایم. و قراریکه گفته شده است، نواری ضبظ شده ای نیز در دسترس قرار دارد که جناب (...) در مورد مذهب چی گفتنی های جالب دارد. من تلاش مینمایم که از طریق یک از دوستان که بنده را در قسمت نوشتن این نامه همکاری کرده است، و ایشان ادعا مینمایند که نوار ضبظ شده نزد شان است و هر زمانیکه نیاز مبرم پیش آید، در حضور همگان پیشکش خواهد شد. من زمانی از این موضوع خبر شدم که از کار نامه ها و رد و بد گفتن های آقای (...) را در مورد مذهب و دین شندم. آیشان در نوار ضبظ شده بطوری آشکارا مذهب و ارزش های دین را اهانت کرده است. و در صورت ضرورت این نوار میتوواند که به شورای علمای مرکز در کابل تسلیم داده شده و مورد باز پرس قرار گیرد.

جناب کرم علی ندا، مگر شما در جریان نیستید که جناب دوست شما آقای (...) به خاطری اهانت به ارزش های مذهبی و اعتقادات مردم، بار ها از محافل رسمی و قومی از خانه ها بیرون انداخته شده است، مگر شما در جریان نیستید که مردم در ولسوالی اشکاشم چندین بار به خاطری اهانت به ارزش های دین شان دوستان تان را مورد لت کوب قرار دادند، پس شما به کدام دلیل ادعا پای بند بودن نسبت به مسایل مذهبی و دین از ایشان حمایت میکیند، یا اینکه تا حال جناب ایشان به شما نگفته است، یا اینکه شما هم مثل ایشان به دین و آهین مردم احترام و باورد ندارید؟.

باشنده گان این مناطق میگویند که جناب (...) بار ها حضرت پغیمبر اسلام و صحابه های کرام را مورد اهانت و توهین قرار داده است.

 شما فکر کنید که یک روشنفکر و کسیکه خود را در یک مجموعه شعری خود بنام فلیسوف و شاعر شرق معرفی کرده بود چه کار های فلیسوفانه ای را انجام داده است. جناب آقای ندا، مگر شما از جناب ایشان گاهی نپرسیدید به عنوان یک دوست که این لقب بزرگ و ارزش مند را برایتان کدام مرکزی اکادمیک یا فرهنگی اهدا نموده است که به خط درشت در جلد کتاب مجموعه ای شعری خود نوشته اید که "فلیسوف و شاعر جوان شرق". جناب آقای ندا، این بود، کار کرد های استاره و مردی بی باک که شما وقت خود را در باره ایشان صرف کردید، در صورتیکه شما اینقدر به جناب ایشان مهربان و دلسوز هستید، نمی شد که یک نقد ادبی پیرامون کار های فرهنگی دوستان نوشته میکردید تا اینکه با این نوشته های که هیچ نوع اساس و بنیادی هم ندارد، خود را سرگردان و درگیر کردید. شما هم بسیار خوب از ان رباعی شان یاد کرده اید، استاره اگر چنین باشد، خدواند در هر جایی که باشد، بیخ اش را بکند و برای همیشه نابود اش کند، که مردم مظلوم و بیچاره اون سر زمین که سال ها به بهانه های متعددی زجر کشیده است و هیچ کس هم به دادش نرسیده است، رهای یابند.

چیزی دیگر را که شما در نوشته خود مطرح کرده اید، مسله کار کرد های نهاد های آغاخان در بدخشان میباشد. اینکه من هم به زعم خود نکات چندی را عرض مینمایم.

من هیچ نوع رابطه با این موسسات ندارم و هیچ یکی از خانواده ام تا اکنون کدام امتیاز را از این موسسات نگرفته اند، و مثل جناب شما برای چندین سال هم کار نکرده ام، اما کار هم میکردم، مدیون و مرهون این نهاد میبودم، و هیچ وقت مثل جناب شما، نمک حرامی نمی کردم. مردم بدخشان مثل شما نمک حرام و کور دل نیستند که از کار های شایسته این نهاد چشم پوشی نمایند.

موسسات آغاخان در بدخشان، تا اکنون بیشتر از صد ها پروژه انکشافی ر ا در سطح ولسوالی های بدخشان اعمار و به بهر برداری سپرده اند که هر فرزندی بدخشانی شاهد این مدعا است و همه کس عملا به چشم خود مشاهده کرده است. زمانیکه شما موسسات آغاخان را محکوم به آشوب گری و دست اندازی در مسایل قومی مردم مناطق مرزی میکنید، مگر خبر ندارید، که این شبکه بار ها از طریق مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مورد ستایش و تقدیر قرار گرفته است. یک تن از دوستان شخصی من که به عنوان یک شاهد در یک جلسه رسمی تمامی موسسات در شهر فیض آباد بود، گفت: والی بدخشان، به زبان خود گفته است که موسسات آغاخان مانند عضو خانواده بدخشانی ها است، و کاشکی تمامی نهاد های کمک کننده هم مانند این نهاد به فعالیت های خود ادامه بدهند و ما در بدخشان شاهد تحویلی بزرگی در عرصه های متعددی، از قبل انکشاف، فرهنگ و اجتماع خواهیم بود. مگر شما خبر نبودیدکه این آقای دوست شما و جناب خودی شما، کجا بودید که حتی این مسله هم از رسانه های محلی بدخشان نیز انعکاس یافته بود، مشنیدید.

 آنچه که در نوشته آقای کرم علی ندا، بیشتر مرا حیرت زده کرده است، بی آگاهی و چشم پوشی های شان در پیرامون خدمات شایسته این نهاد بزرگ بین المللی کرده است. آغا خان در هیچ مقتی زمانی نیاز به آنچه که شمار مطرح میکنید نداشته و هم ندارد، اما شما بطوری آشکارا رهبری مذهبی مردم را مورد اهانت و دست خوش این نوع اطلاعات بی اساس و کاذب کرده اید، و بدون کدام اسناد و شواهد نهاد های خیریه آقاخان را متهم به آشوب گری میکنید. نهاد های آقا خان در مجموع در سطح دنیا به منظوری رساندن کمک های بشر دوستانه خود، عرض اندام کرده و به تمامی مردم بی بضاعت جهان و بخصوص افغانستان یاری و مدد کرده است. امروز اکثری مراکزی صحی و عرضه خدماتی صحی که در دور ترین نقطه بدخشان لمس میشود، ار برکت و همکاری های انسان دوستی آغا خان میباشد.

آنچه که در خور توجه و قابل مکس است اینست که آقای کرم علی ندا، بدون کدام اسناد و مدرکی، ودرعین حال بسیارجسورانه موسسات خیریه آغاخان را متهم به آشوب و دست اندازی در امور کار های مردمی ولسوالی های سر حدی میکند. شما فکر کنید، وقتیکه والی یک ولایت و تمامی باشنده گان یک ولایت از کار کرد های این موسسات تقدیر و ستایش میکیند، و البته به استثنای چند تا آدم های مثل کرم علی ندا و دوست ایشان، پس ما چگونه میتوانیم که این نهاد خیریه را متهم به چنین چرندیات کنیم. من نمی خواهم که روی کار کرد های این نهاد تبصره ای از این بیش داشته باشم، چون دوستان اطلاعات لازم و دقیق را نیز در این رابطه و پاسخ نامه که پر از چرند بود، داده اند. و از تمامی مردم که در آن سرزمین فرهنگی که سال ها افتخارات فروان را در سطح کشور داشته اند، میخواهم که همیشه واقعیت ها را خود به چشم خود ارزیابی و تحلیل نمایند، نه به گفتار های افراد که خود آشوب گر و ویرانگر هستند، داشته باشند. و از خداوند تعالی استدعا مینمایم که آقای کرم علی ندا و دوست ایشان را خداوند توفیق عنایت فرماید تا در مورد اینکه چگونه به مردم خدمت کنند، و چگونه برای مردم خود دست آورد داشته باشند، اندکی مکس و تفکر نمایند.

 هم چنان تا جایکه تحقیقات در مورد پخش و نشر این نوشته صورت گرفته است، این نام مستعار جناب خودی آقای (...) میباشد. کسانی هستند که در مورد شناسایی نویسنده مطلب " مناطق مرزی چرا....؟ " تحقیق مینمایند و در آینده نزدیک به سهم همه خوانده گان رسانیده خواهد شد. و هم چنان در این نوشته یک گروه مشخص است که کار میکند و احتمال نشر بیشتر مطالب در موارد متعددی که باعث نا امنی در منطقه شود، دست خواهند زد. بنا" من برای این دوست میگویم که:عطر آنست که خود بوید، نه اینکه عطار گوید. بنا بهتر خواهد بود که در مورد شناخت شخصیت آقای (...) بگذاریم که خودی مردم قضاوت کنند.

پایان

 برگرفته شده ازسایت خاوران

 


ارسال شده در توسط اشکاشم
ایجـــاد شـــورای عـــالی صـــلح ؛ آخــرین طـــرفند رییس جمهـــور کـــرزی!!

 جاوید روستاپور با ایجاد شورای عالی صلح که یکی ازموضوعات محوری وپیشنهادات جرگه مشورتی صلح بود با پرسش ها و واکنش های ضد و نقیص در داخل و خارج از افغانستان مواجه بوده است.
در حالی که رییس جمهو کرزی اهدف از ایجاد این نهاد را مذاکره با گروه های مخالف مسلح دولت از جمله شورشیان طالب و حزب گلبدالدین حکمتیار می خواند، اما شورشیان طالب با نشر بیانیه ی گفته اند، تشکیل شورای صلح از سوی اداره حامد کرزی کاریست بهیوده و تلاش اعضای آن هیچ نتایج بر روند پروسه صلح به میان نخواهد آورد.

 

این در حالیست که طی چند سال گذشته با وجود اسرار زیاد برای مذاکره با شورشیان طالب از سوی اداره کرزی طرح مشخصی ارایه نشده است و از سوی هم برنامه، پلان کاری و صلاحیت های این شورا مبهم و پرسش برانگیز است که این موضوع خود نمایشی بودن شورای عالی صلح را برملا می سازد.

 یکی از پیشرط های شورشیان طالب برای پیوستن به پروسه صلح و آشتی ملی خروج بدون قید وشرط نیرو های بین المللی از افغانستان است چیزی که به باور بیشتر آگاه هان امورنه از صلاحیت های رییس جمهور کرزی و دولت افغانستان در کل و نه هم از صلاحیت های اعضای این شورا در شرایط کنونی خواهد بود.

در همین حال شورشیان طالب مذاکره را از صلاحیت های رییس جمهور کرزی نداسته مدعی اند که با آنان باید امریکایی ها مذاکره نموده و خواستهای شان را برآورده نمایند، زیرا به باور این گروه حکومت افغانستان و رییس جمهور کرزی هیچگونه صلاحیتی در خصوص این مساله ندارد، بنآ آنان با حکومت کرزی هیچگاه برسر میز مذاکره حاضر نخواهند شد.

از سوی هم قرار که دیده می شود رییس جمهورکرزی روز تا روز حلقه را برخویشتن تنگ تر می بیند که حتا قضیه و چالش از حرف زدن هم گذشته و سد شدن دیوار مشکلات وی را در روز جهانی سواد به گریه واداشت.

 هرچند کرزی ظاهرآ در این روز به بهانه ی میرویس جانش اشک در چشم هایش حلقه زد، اما هدف زار زار گریستن رییس جمهور چیزی دیگربود، او خود می داند و حتا این مشکل را لمس می کند که دیگر در میان حامیان خارجی اش دارد ندارد و از سوی هم از صلح وکنار آمدن با شورشیان طالب کاملا نا امید شده است، تقلب و تخطی هم از هر پروسه ی که تاکنون جریان داشت انجام داد، اما هیچکدام به نفع او تمام نشد و حفر عمیق میان مردم و اداره اش ایجاد شده است برادرش به خاطر خورد و برد های کلان و با استفاده از قدرت وی به عنوان بزرگ ترین خلاف کار و مافیا اقتصادی در نزد جهانیان معرفی شد که قرار دردادگاه بین المللی محاکمه شود.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات دادستانی نیویورک نگاشته است، محمود کرزی برادر حامد کرزی هم اکنون بیشتراز دوازده میلیون دالر امریکایی سرمایه دارد، درحالی که وی در سال 2001 میلادی در یک هوتل در امریکا گارسون بوده است!!

از سوی هم چندان بعید نیست که رییس جمهور کرزی در پایان دوره ریاست جمهوری اش در دادگاه بین اللی به محاکمه کشانیده شود، زیرا خارجی ها دست نشانده ها را تا زمانی احترام و حرمت قایل هستند که منافع شان برآورده شود.

بنا براین قرار که دیده می شود رییس جمهور دیگر کارش حتا از گریه هم گذشته است و بدان باید خندید، آما آنچه جای اشک ریختن دارد این است که این شهروندان کشور هستند که در آتش خلاف کاری های رییس جمهور طی ده سال گذشته سوخته و ساخته اند!!

حال پرسش که در خصوص این مساله مطرح می شود این که آیای رییس جمهور کرزی باچنین حالتی به کدام امید دست به ایجاد نهاد های سمبولیک و نمایشی می زند و مردم را فریب می دهد؟

اولین مساله که در ایجاد این شورا برای گروه طالبان و بیشتر مردم افغانستان قابل قبول نیست این که اعضای این شورا را سران مجاهدین تشکل می دهد که یک بخش کلان از بحران افغانستان طی سال های 1371 تا سال های 1375 خورشیدی به آنان بر می گردد وبیشتر ادامه وضعیت موجود نیز ناشی از همان دوران است، زیرا در دوران جنگ ها تنظمی میان نیرو های این افراد که هر کدام شان رهبران یکی از احزاب وجریان های مربوط به مجاهدین بودند و به خاطر برتری طلبی های شان کابل را به خاک و خون یکسان نموده و سبب 80 در صد مهاجرت کابل یان هستند و از سوی هم بیشترین زیر بنآ های افغانستان توسط افراد آنان از بین برده شد، بنآ براین عاملان اصلی بحران نزد مردم افغانستان پس از سقوط حکومت داکتر نجیب الله آن ها هستند.

شورشیان طالب در بینایه مطبوعاتی شان که از طریق یک پایگاه انترنتی منتشر در پیوند به ایجاد شورای عالی صلح منتشر شده گفته اند، کسانی که از سر دسته ها و فرماندهان احزاب مجاهدین هستند، زمانی از عوامل جنگ و کشکمش اصلی در افغانستان بوده اند، بنآ هیچگاه این افراد طرح صلح را نمی توانند پیشکش نمایند.

 از سوی دیگر کشورپاکستان به عنوان بزرگترین حامی شورشیان طالب در خصوص ایجاد شورای عالی صلح و مذاکره با شورشیان طالب تا کنون نظرات گونه گونی داشته است و شبکه استخابارات این کشورهمیش در خصوص مذاکره حکومت افغانستان با شورشیان طالب به نوعی مخالفت نشان داده است که این موضوع خود بزرگترین مانع سد را مذاکره و مفاهمه به حساب می اید.

جنرال حمید گل، رئیس پیشین شبکه استخابارات این کشور در اخرین اظهاراتش گفته است، تا زمان خروج نظامیان بین المللی از افغانستان، صلح در این کشور به وجود نخواهد آمد.

این جنرال باز نشسته پاکستانی همچنان باصراحت حامد کرزی و رهبران مجاهدین را که بیشترشان هم اکنون ازاعضای شورای عالی صلح هستند خیانت کار و دست نشانده غربی هاخوانده است و مدعی است که رهبران سابق مجاهدین و رییس جمهور کرزی به مردم افغانستان خیانت کرده و نیرو های بین المللی را برای اشغال افغانستان آورده اند.

حمید گل همچنان شورشیان طالب و گلبدالدین حکمتیار را مقاومت گرانی عنوان نموده که از مقاومت ملی مردم افغانستان برخوردار هستند!!

هر چند این جنرال باز نشسته پاکستانی حمایت کشورش از شورشیان طالب را رد نموده است، اما از بیانات غیر مسوولانه وی در خصوص این موضوع چنین نمایان می شود که گویا وی یکی از سخنگویان شورشیان طالب و حزب اسلامی حکمتیار است و گروه طالبان هر اقدامامی را تحت فرمان حکومت پاکستان انجام می دهند.

این اظهارات حمیدگل پاکستانی را هم می توان از بی برنامه گی و نداشتن سیاست منظم خارجی حکومت کرزی ناشی خواند، زیرا طی ده سال گذشته اداره رییس جمهور کرزی در برابر موضع گیری های کشور های خارجی و افراد و اشخاص که در خارج از کشور نظرات شان را مطرح می کردند پاسخ مشخصی نداشته است که حتا یک بار تریبون ریاست جمهوری بهترین بلند گو برای محمود احمد احمدی نژاد رییس جمهور ایران شد، تا در خصوص حضور نیرو های بین المللی در این کشور به صورت غیر مسوولانه اظهار نظر نموده و به نوعی افغانستان را کشور اشغال شده و مردم این کشور را حقیروغلام خارجی ها خطاب نمود.

 نداشتن پالیسی مشخص و برنامه ریزی دقیق اساسی ترین عامل ناکامی حکومت کرزی طی ده سال گذشته بوده، اما متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد که نتایج آن در هر حال به ضرر مردم افغانستان تمام می شود.

 قرار که دیده می شود اقدام کرزی در خصوص ایجاد شورای عالی صلح مانند گذشته فقط به خاطر مصروف ساختن مردم است و مصرف پول های هنگفت که بیشترین نفع آن را اعضای این شورابرد باشد نه چیزی دیگر، زیرا تجربه نشان داده که سران مجاهدین به خاطر به دست آوردن پول و تامین منافع شان به هر گونه معامله گری، محافظه کاری و سازش تن درمی دهند و عواقب و پیامد ها هم برای شان بی تفاوت است.

 هرچند سفیر امریکا با اعضای شورای عالی صلح روز چهار شنبه دیدار و گفتگو داشته است، اما آنچه مشخص است این که در حال حاضرخارجی هاخود را در افغانستان درمانده و شکست خورده و بدون حامی قوی در راستای مبارزه برضد هراس افگنی حساس می کنند، عدم هماهنگی در عملیات نیرو های خارجی را که طی سال های گذشته یک پالیسی مشخص از سوی حکومت ایجاد نشد می توان بر مصداق این مساله مثال داد، بنآ خارجی ها در چنین وضعیتی فقط با گذشت زمان توصل دارند و بس، زیرا آنان دریافته اند که رییس جمهور کرزی مقصر اصلی دوباره زنده شدن شورشیان طالب در صحنه سیاسی این کشور است.

طی سال های گذشته نیز پول های هنگفتی از طریق شورای تحکیم صلح به ریاست صبغت الله مجددی به مصرف رسید، اما نتایج اندکی هم در قبال نداشت و تا کنون کس از آقای مجددی هم پرسان نکرده که با وجود مصارف این پول ها چه دست آوردی در راستای صلح و آشتی ملی داشته است؟؟

 ایجاد شورای تحکیم صلح هم به پیشنهاد رییس جمهور کرزی بود که به صورت غیر مسقیم یک نوع امتیاز دهی به شورشیان طالب بوده است، زیرا کسانی که گروه های مخالف مسلح دولت به پروسه صلح می پیوستند از طرف این شورا برای شان پول نقد داده می شد، اماتضمین وجود نداشت که آنان دوباره با گروه های هراس افگن یکجا نمی شوند!!

از سوی دیگر قرار که مشخص و روشن است مساله تروریزم و طالبان و بحران کنونی افغانستان یک موضوع منطقوی است نه داخلی و برای حل آن نهاد های بین المللی باید دست به کار شوند نه این که چند تکه دار که در طول سه دهه اخیر مردم این کشور را به بهانه های گونه گون فروخته برای خود سرمایه اندوخته اند، بنآ تا زمانی که نهاد های بن المللی به گونه ی جدی و صادقانه در خصوص حل این مساله دست بکار نشوند ایجاد چنین نهاد های سمبولیک دردی را دوا نخواهد کرد، زیرا از سوی هم ادامه بحران و نابسامانی افغانستان بیشتر کشورها به نفع خود استفاده نموده و با حضور نظامی و دخالت های شان هر کشور دارد سیاست های منطقوی اش را عملی می نماید.

مساله دیگری که گمان می رود کرزی را واداشته تا این شورا را ایجاد نماید، پاسخی به بی تو جه ی خارجی ها و حامیان دیروزی وی می تواند باشد، زیرا رییس جمهور به نوعی به قصر سفید و پنتاگون هشدار می دهد که هنوز هم رهبران جهادی که حضور شان درصحنه سیاسی کشور چندان به ذوق خارجی ها برابر نسیت از حمایت شان برخوردار است و این موضوع شاید برای رییس جمهور بدون این که به نتایج آینده صلح و کار این شورااهمیت داشته باشد به اهمیت و حمایت خودش نزد کشور های خارج ارزنده تر است، چون تجربه نشان داده که رییس جمهورکرزی به خاطر کوچکترین منافع شخصی و قومی اش بزرگترین منافع مردم را نا دیده گرفته و حتا در دهها مورد قانون اساسی را زیر پا نهاده است.

 بنآ به نظر می رسد که ایجاد شورای عالی صلح از آخرین زور آزمایی های رییس جمهور کرزی در مقابل خارجی ها و فریب دادن مردم افغانستان باشد، زیرا حال رییس جمهور تنها صفحات تقویم را ورق می زند تا زماند ریاست جمهوری اش به دپیش برود و از وقت باقی مانده اش به نف خود و نزدیکانش استعفاده ی اعظمی را نماید دیگر نه مردم افغانستان و نه هم آینده و سرنوشت کشور برایش اهمیت دارد.

 

برگرفته شده ازسایت خاوران

 


ارسال شده در توسط اشکاشم

 

این چندمین باری است که گروهی به حمایت ازیکتن ازفعالین بدکیش و ضددین ومذهب مردم را درولسوالی زیباک به خشونت علیه مسولان دولتی سوق داده و تحریک میکند. نخستین تحریک این باند زمانی آغازشد که انجینران سرک سازی که جاده قیربهارک اشکاشم را سروی میکردند آغازگردیده و این گروه با اغوای وتحریک مردم علیه انجینران وزارت فواید عامه دست به بغاوت زده ، سامان ولوازم آنها را ویران کرده وبه آنها درگیرشدند که ازسبب همین عملکرد باند تحریک کننده کارسرک به تعویق افتاده است.

دومین تحریک وسازماندهی مردم به خشونت علیه دوایردولتی زمانی آغازشده که موضوع هیزم ازکوه بین دو قریه نزدیک به هم بین مردم عادی محلی بود که به تحریک باندی خایئن محلی مردم شورش نموده وبه اداره ولسوالی حمله کرده وبا مسولان ولسوالی درگیرشدند.

وسومین تحریک این گروه فساد پیشه و بی دین علیه مسولان ولسوالی بوده که منجربا برخورد با قاضی محکمه ولسوالی زیباک ؛ ولسوالی زیباک شده ودروازه وکلکین ولسوالی شکسته شده میزچوکی ولوازم ادارات ازبین برده شده است .

این باند فساد پیشه وغیردینی نیز درفعالیت های غیردینی نیزمشارکت داشته وارتباط آنها با یک موسسه که دراشکاشم افشاگردیدنیزتصدیق و تائید شده است .

به گفته برخی ازرهبران محلی مذهب ، درحالیکه مردم خشمگین ولسوالی درزمان تخریب زیارت گاه ها ی مذهبی مردم تجمع کرده بودند وداشتند این مورد را توهین به مقدسات خویش میدانستند یکی ازسردسته های این باند بد نام به نشانی رهبران فقید مردم به نحوی به تمسخرعمل کرده اما توسط مردم اخطارداده شده است.

گفته میشود ، باند که علیه موضوعات عقیدتی و مذهبی مردم کارمیکند شبکه هستند که عده آنها درفیض اباد دربرخی نهاد های خارجی کارمیکند وبا دادن رشوه به برخی مسولان دولتی حمایت میشوند.

این باند با حمایت های قوی مدت هاست به عملکردهای رزیلانه خویش ادامه داده و میخواهد مشکلاتی را به رهبران مذهبی محل به خصوص به مردم وارد نموده و مردم را با دولت و دیگرمذاهب اسلامی درگیرکنند وازین به نفع اعمال خائینانه خویش استفاده کنند. اما مردم هوشیارترازآن هستند که دشمن زبون آنها درکمین است .


ارسال شده در توسط اشکاشم

چهره انانی که درماجرای همکاری با باند قاچاقبرومافیای کودکان دست دارد افشا گردید . این نشانگرآن است که تاچه حدی این گروه با استفاده ازهروسیله به خیانت به مردم بیچاره ما دست میزند.گروه آنها که درصدد بدنام کردن مردم دشنام دادن به آدرس بزرگان مذهبی وکریدت گرفتن ازفلان مرجع درصدد ایجاد خشونت درمنطقه هستند ، میخواهند مشکلی دیگری را برای مردم ماخلق نمایند.

قبلا نیزاین گروه خاین وفساد پیشه اتهامات را علیه دفاتیرخیریه بسته بود وبه آدرس های مشخص دشنام روا میداشت . این بارنیزیکتن از روشنفکران محل را نشانه قرارداده وبه ادرس داکترشمس حرفهای را درسایت خاروان نوشته است . که این موارد دورغ محض بوده وداکترشمس کاملا کاندیدای مسقیل بوده وبه هیچکس وابسته نیست.

این کورهای بی خرد و صغیره باید بدانند که ازین حرفها جزبه رسوایی خود وباند لامذهب وباداررسوایش اش دیگرهیچ سودی را دریافت نکرده وبه همت وعزت مردم برزگوارزیباک صدواشکاشم نیز صدمه نمی رسد. وشخصیت بوری خان یکی ازمعززین محل ویکی ازخانوده های مشهوربه حرف هیچ کوری وهیچ صغیره متاثرنمی شود.

زییاک ومردم با شهامت آن ازآبروو عزت خود به توکل به خدا وبه همت فرزندان اصیل خود دفاع میکند وباند نمک حرام وبی دین هرچه بخواهد به تحریکات خود ادامه دهد جای را نمی گیرد.

 


ارسال شده در توسط اشکاشم

درپی اختطاف یک دخترخورد سن ازسوی یک پسر قاچاقبرخشم مردم زیباک برانگیخته شده وبه اعتراض پرداختند ، این اعتراضات گسترده طی چندین روزاست که به شدت ادامه دارد . این چندین مورد است که ازسوی باندهای قاچاقبردرمحل روی میدهد وهمکاران قاچاقبران دردستگاه دولت به حمایت آنها میپردازد.

قبلانیزباندهای قاچاقبربه ضمن تخریب زیارتگاه های مذهبی مردم ، توهین بزرگی را به مردم محل وارد کرده بودند واعتراضات شدید مردم داشتندکه به حمایت قدرتمندان حاکم محلی به شدت سرکوب شد. این چندمین باری است که مسولان محلی به چین اعمال شنیع دست زده وبه کرامت وحیثیت مردم پامیگذارند.

این درحالی است که باند های خطرناکی درپی اختلافی انداری میان مردم محل هستند ومیخواهند آب را گل الود نموده وماهی مراد را بدست آورند. باند ضد دین ومذاهب اسلامی شدید تلاش دارد تا ازین قضیه بهره برداری خوب کند ومردم را به تحریک علیه یکدیگربیاندازد.

یک سو مردم محل را تحریک نموده علیه مسولان حکومت می اندازد وازسوی دیگرحمایت گران مسولان ولسوالی را درمرکزتحریک علیه مردم زیباک مینماید تا سرکوب نماید.

اما واقعیت های کاملا آشکارشده وچهره واقعی دست اندرکاران این توطیه علیه مردم زیباک افشا گردیده است وآنانیکه برضد مردم زیباک توطیه مینمایند باید بدانند که دسیسه آنها کارگرنبوده ورسوای بی اندازه نصیب آنها خواهد بود.

 


ارسال شده در توسط اشکاشم

درعقب اختلافات مذهبی دست کیست ؟

 

درعقب مظاهرات مردم زیباک، دسته های قراردارند که میخواهند اختلافات مذهبی را بین برادران شعیه وسنی براه انداخته ومنطقه ومحل را به تشنج سوق دهند. این دسته های خطرناک که ضد عقاید اسلامی هستند وبه نفع مذهب عسیویت کارمیکنند عامل قضایاهستند. ومظاهرات قبلی وفعلی مردم زیباک علیه دستگاه دولت درست توسط یکی ازسردسته های خطرناک این گروه درمحل صورت گرفته است.

قبلانیزیک مرکزاین باند خطرناک به همکاری مردم شریف ولسوالی اشکاشم کشف گردید وافراد خارجی مبلغان مذهبی عسیویت ازمنطقه فرار، اما دارودسته داخلی آن دارد به فعالیت های خویش ادامه میدهد. وچنین رویدارهای خیلی خطرناکی را دامن میزنند.

اخیرمطلبی را یکتن ازاعضای این باند درسایت خاوارن به نشررسانده واحساسات مردم محل را برانگیخته است وبرف بام خودرا با بام دیگران ریخته است. وگویا عملکرد رزیلانه خودرا به دفاتیرموسسه خیریه آغاخان نسبت داده است . موسسات خیریه آغاخان هیچگونه تماس با این رویداد ها نداشته وتنهامصروف بیشبرد امورانکشافی اند.اما ادارات امورمذهبی جدا ازموسسات خیریه ازگذشته ها درین جا فعال بوده وامورخود را اداره میکنند ووقضایای مربوط به مردم را پیگیری مینمایند. دفاتیرآغاخان تماس به مسایل انتخابات ومسایل سیاسی نداشته وداکترشمس نیزکاندیدای مستقل بوده وشخصا به مسایل کمپاین خود میپردازد.

موضوع جنجال برموضوع نکاح ظالمانه یک دخترخورد سن برابربه هیچ قانون ومقررات اسلامی نبوده وقاضی نیزعمل درستی را انجام نداده وگذشته ازآن دشنام دادن قاضی به مذهب وطریقه مردم موضوع خیلی شنیع وغیراخلاقی است . پس به منظوردفاع ازآبرووناموس ودفاع ازمذهب وطریقه مردم مکلفیت داشتند تا به دست فریاد دادخواهی خودرا داشته باشند.

 نویسنده مطلب) قــاضی محکمــه ابتــدایی ولســوالی زیبــاک در گفتــگو بــا رســانه هــا( که یکی ازگمراه ترین افراد محل ماست وشامل باند مبلغان مسحیت میباشد باید بداند که درقبال عملکرد های خود باید مسول وجوابده باشد.


ارسال شده در توسط اشکاشم

 

درپی مظاهرات مردم زیباک ، دولت هئیتی را جهت برسی به محل فرستاده است ، وتحقیقات ادامه دارد.هرچند دسته های که به باند خطرناک غیردینی وابسته هستند میخواهند به نحوی اختلافات مذهبی را بشتردامن زده و وبه خشونت سوق دهند .

اخیرا یک باند معلوم الحال که درمنطقه شناخته شده دست به خرابکاری زده ومردم را به خشونت سوق نموده است و ازطریق نشریه های انترنیتی نیزمطالب را به منظورتحریک هردوجانب انعکاس داده اند.

این دسته های معلوم الحال که درقضیه یک مرکز فعالیت عیسوی گری نیزدراشکاشم دست دارند و دها مورد قضایای دیگررا نیزدرمنطقه سازماندهی نموده و به دین مقدست اسلام توهین واهانت روا میدارند درین قضیه دست دارند ومیخواهند مردم مسلمان اسماعیلی وبرادران اهل سنت را به جان هم انداخته وازاین موارد به نفع اعمال شوم شان درمنطقه استفاده نمایند.

این قماش افراد ، حالا عملکردهای خودرا به دفاتیرآغاخان نسبت داده ومیخواهند تا دیگران را علیه آنها تحریک کند . درحالی که دفاتیرآغاخان موسسات خیریه بوده وبه این مورد کاری ندارند .

اما امورمذهبی آنها دفیقا چارچوب داشته کمیته های فرهنگی ، اقتصادی و بیشبرد امورمذهبی خودرا دارد که این دیگرحق هرسازمان سایی ، اجتماعی ومذهبی میباشد. که قانون به آن اجازه داده است .که دربخشهای داوری و امورقضایی نیزبخش خاصی دارند که امورمذهبی را بیش میبرد .

اما قضایای اتقاق افتاده درزیباک ، بیشتردست حلقه های غیردینی است میخواهند اختلاف مذهبی را درمنطقه دامن بزنند.

 


ارسال شده در توسط اشکاشم

مظاهرات چندین روزه درولسوالی زیباک

  

مظاهرات خشم آگین مردم ولسوالی زیباک وارد چندمین روزخود شد ، این مظاهرات درپی اختطاف یک دخترخورد سن متعلم صنف شش مکتب که توسط پسریکتن ازافرادقاچاقچیان که مدت است درمحل حضورداردصورت گرفته است وقاضی که ازقاچاقچی پول رشوه گرفته درصددهمکاری برآمده وبا مردم محل درگیرشده است.

مظاهرات مردم زیباک علیه برخورد نادرست اداره ولسوالی به خصوص قاضی محکمه واداره ولسوالی  که ازاختطاف کننده حمایت کرده وبه ادرس مردم محل وعقاید مذهبی آنها دشنام داده است صورت گرفته وباعث خشم مردم گردیده است.

درین مظاهره مردم وارد مرکز ولسوالی شده وشیشه های دفاتیرولسوالی را با سنگ شکسته اندوبا قاضی محل درگیرشده اند .

این چندمین باری است که قضایای گوناگونی درولسوالی زیباک روی داده وازجمله تخریب مزاربزرگان ورهبران مذهبی که توسط قاچاقچیان همکاراین فرد اختطاف کننده صورت گرفته میباشد.

ده ها تن ازنمایندگان وبزرگان محل چندین بارشکایاتی متعدد نسبت بی کفایتی مسولان را بار به دفتروالی ولایت بدخشان وبه مقام ریاست جمهوری شماری ازوکلای پارلمان وبه شخص معاون اول ریاست جمهوری تقدیم وبه آنها درین باره ملاقات و موضوع را مطرح کرده اند. که تا هنوزتوجه به شکایات مردم صورت نگرفته . هنوزدولت درین راستا اقدامی نکرده است.

مردم کاملا به ستوه آمده وازبی توجه ای دولت وتعبیض که علیه آنها اعمال میگردد نارضی بوده وجوانان محل پیوسته خواهان پیوسته به صفوف مخالفان دولت وبیرون راندن نیروهای دولتی ازین مناطق هستند اما بزرگان محل یک باردیگربه اداره دولتی مراجعه نموده وخواهان همکاری مقامات ذیضلاح دولت مرکزی هستند.

هرچند میخواهند مسولان وهمکاران مافیای مواد مخدراین قضیه را جنبه مذهبی دهند اما واقعیت این است که این موضوع هیج ربطی به مسایل مذهبی نداشته وهمکاران اختطاف کننده میخواهند این سوء استفاده بعمل آورد.

تازه اداره ولایت هئیتی را به منظوربرسی واقعه به محل فرستاده ، اما خشم مردم وکاسه صبرآنها که به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب میشود دارد لبریزشده است.

گفته میشود ، دست های میخواهند این قیضه را به عنوان اختلاف مذهبی عنوان کنند که شاید مخالفین هردومذهب باشند که درمنطقه فعال بوده وعامل نزاع وقضیه میباشند.این عامیلین قضایادرمنطقه شناخته شده وچهره های آنها کاملابرملاشده است . ازمقامات مسول دولت خواهشمندیم چهره ودسته وباند مخالف مذهب وعقیده اسلامی مارا هرچه زود تردستگیروبه پنجه قانون بسپارند.تا دیگراختلافات مذهبی وقومی را دامن نزده وآب را به آسیاب بیگانه نریزند.


ارسال شده در توسط اشکاشم