سفارش تبلیغ
صبا

اشکاشم خانه فرهنگ

در قـــدیم هـــا میگفتنـــد، دزد بــر ســـر خـــود پــر دارد.

     
ته شده توسط سیاووش کریم ذاده   
نوش

مکسی بر نوشته ای تحت عنوان "درحــاشــیه ی"چــرا مناطــق مــرزی بدخشــان آشــوب خیــز شــده است؟"
من یک تن از علاقه مندان خاص رسانه ای الکترونیکی وزین خاوران هستم، و همیشه برای دریافت و خواندن مقالات ارزشمند این سایت سر میزنم و تا اکنوان از آنچه نشر شده است، خیلی مستفید و بهر مند شده ام.

 

زمانیکه نوشته ای آقای کرم علی ندا را مبنی بر تقدیر و برجسته ساختن شخصیت که در مناطق مرزی بطوری کلی منفور و ماجرا جو معرفی شده است خواندم، خیلی متعجیب شدم. من میخواهم آنچه را که آقای کرم علی ندا، شایسته و به جای خوانده است، از قول خودی مردم مناطق مرزی چند سطری خدمت خواندگاه محترم سایت وزین خاوران به عرض برسانم.

جناب ندا! من فکر میکنم شما هم مثل دوست تان هستید و هر دو از یک کاسه نان میخورید، بدون شک که هویت جناب شما برای همه خوانده گان هویدا گردیده است. اما اینکه شما خود را تحت نام کرم علی ندا، معرفی کردید، خود نمایان گری اینست که هویت چندانی در میان مردم بدخشان و بخصوص مردم مناطق مرزی بدخشان ندارید، روی این ملحوظ نه تنها هویت شما جلی است، بلکه نوشته های را که شما تحت این عنوان نشر کردید و حمایت خود را از دوست شخصی تان اعلام کردید، هم جلی و کاملا کاذب و بی اسناد است. بسیار جسورانه هم ادعا میکنید که با ایشان تا حال هم کلام نشده اید، خیلی برایتان شرم آورست.

من به عنوان فرزند آن سر زمین، و احترام ویژه که به شخصیت علمی دوست شما و در عین حال خوبتر و بهتر از هر کسی دیگر ایشان ره نیز میشناسم و معرفیت کاملا در ابعاد مختلف شخصیت ایشان دارم، روی این ملحوظ خواستم که سخنی چند از قول مردم مناظق مرزی و چشم دیدی خود را برای جناب شما و خوانده گان به عرض برسانم.

  1. دوست شما، در ولایت بدخشان از چند سال بدین سو، در یک رسانه معتبر که از اعتبار ویژه ای در سراسر جهان بر خورد دار است، ایفای وظیفه مینماید. اما با تاسف و دردی فراون که این رسانه بخاطری کار کرد ها و دست اندازی های بی مورد آقای (...)، اعتبار خود را بطوری کلی از دست داده است، و تمامی شنونده گان خود را در اکثری ولسوالی های مرزی بدخشان از دست داده است، و این ادعا از گفته های مردمان محلی ولسوالی های مرزی اقتباض شده است. ایشان از ولسوالی زیباک، قریه خلخان هستند و دو بار ازدواج کردند، و داری بیشتر از 6 فرزند از دو زن میباشد. ایشان از زمانیکه به حیث کارمند محلی رسانه پر شنونده استخدام شد، اولین دست اورد ایشان، قتل پدرشان به دست های قلم بدست خود شان یعنی این آقای فلیسوف میباشد که تمامی مردم محل شاهد این مدعا هستند. اما اینکه این ماجرا در خانواده بین پدر و فرزند چگونه به میان میاید، قدری برایتان شرح میدهم. دوست آقای کرم علی ندا، از زمانیکه دانشجوی دانشگاه کابل در ده های قبل از هفتاد بود، مشکلات فروان با پدر خود داشت و حتی چندین بار پدر محسن سفید خود را مورد ضرب و شتم قرار داد و پدرش در حضور عام چند بار ایشان را به رسم عنعنوی مردم آن محل " حاق" کرد.، اما در نهایت ایشان مسمم بر این گردید که پدر خود را در یک شب به نسبت معغلات خانواده گی از بین ببرد. و این ادعا بعد از مرگ پدرش از میان خانواده ای خودش که پسران کاکایش میباشد، که بعدا" در مورد شخصیت یک تن از آنها شما را در جریان قرار خواهم داد، بطوری مرموز به قتل میرساند. قراریکه مردم محل و عقارب نزدیک ایشان نقل میکنند، ایشان بعد از ضرب و شتم شدید، پدر خود را با دستان خود خفه کرده و از بین میبرد. جناب (...) همین حالا به عنوان کسی که در یک رسانه معتبری جهانی کار میکند، از مشکلات فروان خانواده گی خود دم نمی برد و هر روز با هر دو زن خود و خانواده خود، در نزاع و کشمکش های داخلی خود سر گردان اینطرف و آن طرف میگردد. ایشان در هر یک هفته زن خود را یک مرتبه طلاق میدهد، که مردم از این وضعیت جناب (...) به عنوان یک دانشمند و تحصیل یافته آن سرزمین عقب نگهداشته و فقیر، به حدی جدی ناراحت و مایوس هستند که یک جوان تحصیل کرده و دانشمندی که چندین جلد کتاب اش اقبال چاپ یافته است، و هم چنان بیشتر از 20 اثر یک تن از دانشمندان اسماعیلیه پاکستانی را در آن کشور از زبان اردو به زبان فارسی ترجمه کرده است، در چنین وضعیت خانواده گی به سر میبرد که در واقعیت امر، کاملا شرم آور و مایوس کننده است که این شرمنده گی آقای (...) نه تنها برای خودش شان میباشد، بلکه بر مبنای ان احساسات پاک جناب ندا، دوست و مدافع خدمات ایشان میباشند، نیز بر میخورد. بنا" آقای ندا، شما از دوست تان آقای (...) پرسان کنید، که این گفته های بالا تا چی حد در مورد ایشان صدق میکند، اما اینکه آقای ندا کی است در اخری این نوشته اگر فرصت یاری کرد، قدری برای شما خوانده گان عرض خواهم کرد. این تنها فشرده از دست آورد های دوست شما، آقای (...) که تنها در مورد خانواده و پدری خود انجام داده است، عرض شد، اما بیا بیبنیم که دیگر ماجرا های اجتماعی را که آقای (...) بالای مردم فقیر و بیچاره که سال ها ی متمادی به عناوین مختلف در حق شان جفا صورت گرفته است، انجام داده است، عرض خواهم کرد.

    آقای ندا، من برای شما به عنوان دوست آقای (...) و مدافع شایسته گی و خدمات ایشان هستید، پشنهاد میکنم که شما یک بار قدم رنج فرموده و از پایین ترین فرد آن ولسوالی ها از کار نامه های ایشان پرسان کنید که بطوری مستند و زنده برایتان حکایت های بگویند.

 

2 - آنچه که تا سال گذشته سر زبان های عام و خاص در مناطق مرزی بود، مسله ای بر خورد ایشان با کاکای خود به نام، (ع) میباشد. بیشتر از ده ها بار مردم قریه خلخان شاهد زد و بند های بودند که حتی گپ تا سرحدی خون ریزی بین این دو خانواده شده است. مردم قریه خلخان بار های برای آشتی جناب جلسات متعددی را گرفتند، اما جای را نگرفت و بلاخره این دو خانواده به حکومت مراجعه کردند که کار های حکومت محلی را در سطر های بعد این نوشته خدمت تان عرض مینمایم. اگر با جزییات روی این موضوع بحث کنم، شاید وقت گیر باشد، اما در نهایت انچه را که جناب (...) با کاکای خود انجام داده است، بالاخره او مردی فقیر و محس سفید را با خانم و اولاد هایش در سرمای شدید زمستان از داخل قریه وادار به کوچ اجباری کرد. و خانواده کاکای خود را در یک سرمای شدید زمستان بی خانه و سرگردان کرده است. کاکای ایشان که چندین بار به مقامات محلی ولسوالی داد و فریاد میزند، گوشی شنوایی را نمی یابد و کسی هم به دادی این مردی فقیر و مظلوم نمی رسد، دلیل اینکه مقامات محلی دولت در آن ولسوالی رسیده گی به پرونده و عرض این مرد نمی کنند رشوه دادن ایشان به چند تن از این مقامات میباشد. تمامی زد و بند های را که (...) صاحب با کاکای خود انجام میدهد، مسله ای خاص هم نیست، اما این مسله کوچک باعث میشود که این مرد باید از خانه خود کوچ کرده و به یک سر پنای دیگر در آن قریه پناه ببرد. مسله که باعث این نزاع و دعوا بر سری یک آغل حیوانات که در ان مناطق به "شاله" معروف میباشد که حدود چند متر می باشد که ایشان کاکای خود را به چنین سر نوشت رگبار سر دچار میکند. تمامی مردم ولسوالی زیباک از داستان این جناب با جزییات خبر دارند، و شما آقای ندا اگر لطف کرده و یکبار از خورد و بزرگ، از روشنفکر و دهقان آن ولسوالی ها پرسان کنید، برایتان بطوری فشرده داستان را بیان خواهند کرد. و شما خواهید دانست که ایشان چی کار های شایسته ی را به عنوان یک مردی تحصیل کرده انجام داده است، و از کار کرد های ایشان از زبان مردم محل با خبر شوید.

گذشته از این مسایل، ایشان کسی است که تا اکنون با استفاده از صلاحیت کاری خود به حیث یک خبر نگار در امور دولتی داری در سطح ولسوالی زیباک مداخلات بی نهایت شرم آور انجام داده است که به باور بنده در خور شخصیت و با آن شایستگی را که جناب کرم علی ندا از ایشان در نوشته خود، نگاشته اند، نیز شرم آورست.

 

3 - جناب (...) تا حدی که یک ملازیم مکتب را از وظیفه خود با استفاده از مایک رسانه ای مربوطه بر طرف میکند، البته این مسله با همکاری پسر کاکای ایشان جناب (ع.م) مدیر معارف ولسوالی زیباک صورت گرفته است. (ع.م) پسرکاکای ایشان که قبلا یاد آور شدم که در مورد شان برایت خواهم نوشت، این همان انسان است که هیچ زیباکی در خانه خودش نمی گذارد که قدم بگذارد، این تنها فردی بد اخلاقی است، که حتی به قولی مردم محلی به نوامس مردم و حتی در سطح خانواده ای خودش هم به عنوان یک مردی بد اخلاق شناخته شده است، اما چرا تا حال این آقا از وظیفه ای با اهمیت و مهم دولتی بر کنار نمیشود، حمایت جناب (...) از طریق مایک رسانه ای معتبری جهانی میباشد که مردم محل نیز چندین بار اقدام کردند اما به جای نرسید، این پسر کاکای (...) به قولی مردم محل در سرقت گندم که برای دانش آموزان و معلمین از طرف دفتر مواد غذایی جهان داده میشد، متهم است. خوب، از اصل موضوع دور نمی رویم. این ملازیم فقیر به نسبت اینکه بیماری در خانواده خود داشت، مچبور شد که فرزند خود را جهت تداوی به کابل و از کابل به پاکستان انتقال بدهد، و زمانیکه تصمیم چنین کاری میگرد، با مشکلات اقتصادی جدی مواجه میشود و بیشتر از دو صد هزار افغانی از مردم قریه و به همکاری اقتصادی پسر کاکای خود برای تداوی عزم سفر میبندد، و تمام امید این مردی فقیر و ناتوان هم فقط مدد معاش که از مکتب میگرد، میباشد، که حد اقل بعد از صحت یابی اولاد خود بتواند به مروری زمان قرضه های خود را ادا کند. اما شما فکر کنید که جناب (...) نه تنها کمک نکرد، بلکه به واسطه پسر کاکای خود که گویا، غیابت بیشتر از یک ماه دارد، از وظیفه اخراج میکند و جناب (...) این کار را در تفاهم با رییس معارف ولایت بدخشان و پسر کاکای خود، جناب مدیر معارف انجام میدهد. در صورتیکه ملازیم مکتب رقه مریضی گذاشته و با مدیریت معارف ولسوالی رخصتی قانونی میگیرد و برای تداوی اولاد خود، عازم کابل و بعد پاکستان میگردد، اما وقتیکه بر میگردد، بهترین تحفه و هم دردی را جناب ایشان برای این خانواده فقیر و درد کشیده اهدا مینمایند. هم چنان جناب ایشان، فیلسوف، شاعر و متفکر شرق برای خدمت به مردم خود چی کار های ره انجام داده است. جناب ندا، گوش های شما کر و چشم های شما فکر کنم که کور است، که احساس کنید، این آقا چی درد های را برسری این مردم مظلوم و رنجیده آورده است، اما هنوز کجاست، قصه بسیار دنباله دارست.

 

4 - شما فکر کنید که حتی جناب (...) با دادن رشوه به ولسوالی وقت، زمین پدری یک معلم که سال ها بخاطری تربیه و تعلیم فرزند فقیر زیباکی سپری کرده است، جناب (...) بجای همکاری، زمین که ملکیت پدری و اجدادیش است، از پیش اش میگیرد. مردم های کلان سال در این قریه میگویند و حتی شاهدان عینی میگویند که این زمین تنها از این معلم است و هیچ کس هم حق در این زمین ندارد، جناب ایشان حتی بالای زمین های که ملکیت شخصی مردم است، دعوا را آغاز کرده است. دوست شما با دعوا و ترتیب اسناد جعلی و به دلیل اینکه زمین مردی دیگر هم پلوان زمین ایشان است دعوا کرده و بشکل اشکارا زمین مردم را میگیرد، و او معلم مظلوم نه پول دارد که رشوه بدهد، مثل جناب (...) نی کدام واسطه و نی کدام امکانات که از حق خود دفاع کند. بنا" با توجه به گفته های جناب کرم علی ندا، جناب (...) ادم خوب، خدمتگار و شایسته است که در مقابل مردم خود چنین کارهای را انجام داده است.

 

5 - شما گرداننده سایت "پامیر بزرگ" را بیسواد معرفی و ایشان را مدافع مذهب اسماعیلیان به زعم خود معرفی کرده اید. و حرف های بی معنی و پوچ را پیرامون شخصیت اون مردی بزرگ نوشته اید. خیلی متاسفم که شما، بدون کدام درک و شناخت واقعی از شخصت گرداننده ویب سایت پامیر بزرگ، حرف های عوامانه و چرند را نوشته اید. ایشان در مناطق مرزی یک تن از شخصیت های مستعید و توانا هستند که تا حال بد ایشان به کسی نرسیده است و از جمله کسانی هستند که همیشه در کنار مردم فقیر خود، با قناعت فروان زندگی کرده است. و همه مردم از داشتن چنین شخصیت افتخار میکنند. ایشان یک تن از شاعران و نویسنده گان مطرح در سطح ولایت بدخشان هستند. شما گفتید که دولت چگونه ایشان را در پست سکتور خصوصی که به گفته شما لایحه وظایف خود را نمی داند معرفی کرده است، مگر جناب شما خبر ندارید که یک تن از کامندان برجسته، کار فهم، توانا و بی نهایت صادق مقام ولایت به حساب میایند که تا اکنون چندین بار کارکرد های ایشان مورد تایید و تقدیر والی و تمام کارمندان آن ادراه قرار گرفته است. پس شما ادم بی خبر چطور جرآت کردید که در مورد یک تن از شخصیت های آن مردم بدون کدام اطلاع دقیق و شناخت کامل چرندیات بی پایه و بی اساس را نوشته کنید.

 در یک قسمت نوشته ی شما آمده بود که، جناب (...) دل بسته گی به مذهب اسماعیلیه ندارد. بلی در این شکی هم وجود ندارد که او به هیچ دین و آهین پای بند نیست نه تنها به مذهب اسماعیلیه. یک تن از هم دور های آقای (...) یک روز در شهر کابل برایم قصه کرد که جناب ایشان در یک محفل رسمی در کابل که پیرامون خداوند گار بلخ، مولانا بر گزرا شده بود، ایشان گفتند که من مولانای عصر خود هستم. خوب اینجاست که بر همه گان مبیین میگردد که جناب آقای ایشان چگونه یک شخصیت دارد. و من میخواهم که در مورد شخصیت مذهبی دوست شما (...) چند سطر برایتان اضافه کنم.

6 - آقای کرم علی، تا حال درک کرده اید که چی کسی مسلمان گفته میشود، و نیاز براین نبود که در مورد اعتقادات مردم تماسی داشته باشید، و بحث مذهب آنقدر ساده نیست که تو و آقای (...) بدانید، و من هم ناگزیر که باید شناخت و چشم دید های خود را در مورد باور دوست شما از دین و مذهب برای همه خوانده گان پیشکش نمایم. و قراریکه گفته شده است، نواری ضبظ شده ای نیز در دسترس قرار دارد که جناب (...) در مورد مذهب چی گفتنی های جالب دارد. من تلاش مینمایم که از طریق یک از دوستان که بنده را در قسمت نوشتن این نامه همکاری کرده است، و ایشان ادعا مینمایند که نوار ضبظ شده نزد شان است و هر زمانیکه نیاز مبرم پیش آید، در حضور همگان پیشکش خواهد شد. من زمانی از این موضوع خبر شدم که از کار نامه ها و رد و بد گفتن های آقای (...) را در مورد مذهب و دین شندم. آیشان در نوار ضبظ شده بطوری آشکارا مذهب و ارزش های دین را اهانت کرده است. و در صورت ضرورت این نوار میتوواند که به شورای علمای مرکز در کابل تسلیم داده شده و مورد باز پرس قرار گیرد.

جناب کرم علی ندا، مگر شما در جریان نیستید که جناب دوست شما آقای (...) به خاطری اهانت به ارزش های مذهبی و اعتقادات مردم، بار ها از محافل رسمی و قومی از خانه ها بیرون انداخته شده است، مگر شما در جریان نیستید که مردم در ولسوالی اشکاشم چندین بار به خاطری اهانت به ارزش های دین شان دوستان تان را مورد لت کوب قرار دادند، پس شما به کدام دلیل ادعا پای بند بودن نسبت به مسایل مذهبی و دین از ایشان حمایت میکیند، یا اینکه تا حال جناب ایشان به شما نگفته است، یا اینکه شما هم مثل ایشان به دین و آهین مردم احترام و باورد ندارید؟.

باشنده گان این مناطق میگویند که جناب (...) بار ها حضرت پغیمبر اسلام و صحابه های کرام را مورد اهانت و توهین قرار داده است.

 شما فکر کنید که یک روشنفکر و کسیکه خود را در یک مجموعه شعری خود بنام فلیسوف و شاعر شرق معرفی کرده بود چه کار های فلیسوفانه ای را انجام داده است. جناب آقای ندا، مگر شما از جناب ایشان گاهی نپرسیدید به عنوان یک دوست که این لقب بزرگ و ارزش مند را برایتان کدام مرکزی اکادمیک یا فرهنگی اهدا نموده است که به خط درشت در جلد کتاب مجموعه ای شعری خود نوشته اید که "فلیسوف و شاعر جوان شرق". جناب آقای ندا، این بود، کار کرد های استاره و مردی بی باک که شما وقت خود را در باره ایشان صرف کردید، در صورتیکه شما اینقدر به جناب ایشان مهربان و دلسوز هستید، نمی شد که یک نقد ادبی پیرامون کار های فرهنگی دوستان نوشته میکردید تا اینکه با این نوشته های که هیچ نوع اساس و بنیادی هم ندارد، خود را سرگردان و درگیر کردید. شما هم بسیار خوب از ان رباعی شان یاد کرده اید، استاره اگر چنین باشد، خدواند در هر جایی که باشد، بیخ اش را بکند و برای همیشه نابود اش کند، که مردم مظلوم و بیچاره اون سر زمین که سال ها به بهانه های متعددی زجر کشیده است و هیچ کس هم به دادش نرسیده است، رهای یابند.

چیزی دیگر را که شما در نوشته خود مطرح کرده اید، مسله کار کرد های نهاد های آغاخان در بدخشان میباشد. اینکه من هم به زعم خود نکات چندی را عرض مینمایم.

من هیچ نوع رابطه با این موسسات ندارم و هیچ یکی از خانواده ام تا اکنون کدام امتیاز را از این موسسات نگرفته اند، و مثل جناب شما برای چندین سال هم کار نکرده ام، اما کار هم میکردم، مدیون و مرهون این نهاد میبودم، و هیچ وقت مثل جناب شما، نمک حرامی نمی کردم. مردم بدخشان مثل شما نمک حرام و کور دل نیستند که از کار های شایسته این نهاد چشم پوشی نمایند.

موسسات آغاخان در بدخشان، تا اکنون بیشتر از صد ها پروژه انکشافی ر ا در سطح ولسوالی های بدخشان اعمار و به بهر برداری سپرده اند که هر فرزندی بدخشانی شاهد این مدعا است و همه کس عملا به چشم خود مشاهده کرده است. زمانیکه شما موسسات آغاخان را محکوم به آشوب گری و دست اندازی در مسایل قومی مردم مناطق مرزی میکنید، مگر خبر ندارید، که این شبکه بار ها از طریق مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مورد ستایش و تقدیر قرار گرفته است. یک تن از دوستان شخصی من که به عنوان یک شاهد در یک جلسه رسمی تمامی موسسات در شهر فیض آباد بود، گفت: والی بدخشان، به زبان خود گفته است که موسسات آغاخان مانند عضو خانواده بدخشانی ها است، و کاشکی تمامی نهاد های کمک کننده هم مانند این نهاد به فعالیت های خود ادامه بدهند و ما در بدخشان شاهد تحویلی بزرگی در عرصه های متعددی، از قبل انکشاف، فرهنگ و اجتماع خواهیم بود. مگر شما خبر نبودیدکه این آقای دوست شما و جناب خودی شما، کجا بودید که حتی این مسله هم از رسانه های محلی بدخشان نیز انعکاس یافته بود، مشنیدید.

 آنچه که در نوشته آقای کرم علی ندا، بیشتر مرا حیرت زده کرده است، بی آگاهی و چشم پوشی های شان در پیرامون خدمات شایسته این نهاد بزرگ بین المللی کرده است. آغا خان در هیچ مقتی زمانی نیاز به آنچه که شمار مطرح میکنید نداشته و هم ندارد، اما شما بطوری آشکارا رهبری مذهبی مردم را مورد اهانت و دست خوش این نوع اطلاعات بی اساس و کاذب کرده اید، و بدون کدام اسناد و شواهد نهاد های خیریه آقاخان را متهم به آشوب گری میکنید. نهاد های آقا خان در مجموع در سطح دنیا به منظوری رساندن کمک های بشر دوستانه خود، عرض اندام کرده و به تمامی مردم بی بضاعت جهان و بخصوص افغانستان یاری و مدد کرده است. امروز اکثری مراکزی صحی و عرضه خدماتی صحی که در دور ترین نقطه بدخشان لمس میشود، ار برکت و همکاری های انسان دوستی آغا خان میباشد.

آنچه که در خور توجه و قابل مکس است اینست که آقای کرم علی ندا، بدون کدام اسناد و مدرکی، ودرعین حال بسیارجسورانه موسسات خیریه آغاخان را متهم به آشوب و دست اندازی در امور کار های مردمی ولسوالی های سر حدی میکند. شما فکر کنید، وقتیکه والی یک ولایت و تمامی باشنده گان یک ولایت از کار کرد های این موسسات تقدیر و ستایش میکیند، و البته به استثنای چند تا آدم های مثل کرم علی ندا و دوست ایشان، پس ما چگونه میتوانیم که این نهاد خیریه را متهم به چنین چرندیات کنیم. من نمی خواهم که روی کار کرد های این نهاد تبصره ای از این بیش داشته باشم، چون دوستان اطلاعات لازم و دقیق را نیز در این رابطه و پاسخ نامه که پر از چرند بود، داده اند. و از تمامی مردم که در آن سرزمین فرهنگی که سال ها افتخارات فروان را در سطح کشور داشته اند، میخواهم که همیشه واقعیت ها را خود به چشم خود ارزیابی و تحلیل نمایند، نه به گفتار های افراد که خود آشوب گر و ویرانگر هستند، داشته باشند. و از خداوند تعالی استدعا مینمایم که آقای کرم علی ندا و دوست ایشان را خداوند توفیق عنایت فرماید تا در مورد اینکه چگونه به مردم خدمت کنند، و چگونه برای مردم خود دست آورد داشته باشند، اندکی مکس و تفکر نمایند.

 هم چنان تا جایکه تحقیقات در مورد پخش و نشر این نوشته صورت گرفته است، این نام مستعار جناب خودی آقای (...) میباشد. کسانی هستند که در مورد شناسایی نویسنده مطلب " مناطق مرزی چرا....؟ " تحقیق مینمایند و در آینده نزدیک به سهم همه خوانده گان رسانیده خواهد شد. و هم چنان در این نوشته یک گروه مشخص است که کار میکند و احتمال نشر بیشتر مطالب در موارد متعددی که باعث نا امنی در منطقه شود، دست خواهند زد. بنا" من برای این دوست میگویم که:عطر آنست که خود بوید، نه اینکه عطار گوید. بنا بهتر خواهد بود که در مورد شناخت شخصیت آقای (...) بگذاریم که خودی مردم قضاوت کنند.

پایان

 برگرفته شده ازسایت خاوران

 


ارسال شده در توسط اشکاشم